Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός πτήσεων των drones

Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ εισάγονται οι κανόνες λειτουργίας και πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός πτήσεων των drones Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Κ. Λιντζεράκου, ο Κανονισμός Πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων ΑεροσκαφώνΜε απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ εισάγονται οι κανόνες λειτουργίας και πτήσεων των  Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
O Διοικητής της ΥΠΑ καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Κανονισμού. Η σχετική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016.Ειδικότερα, με τον Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, (Unmanned Aircraft Systems/UAS), ελεύθερων ή προσδεδεμένων (Free or Tethered) στο FIR της Αθηνών (ATHINAI FIR / HELLAS UIR).Παράλληλα, καθορίζονται οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις πτήσεων από Συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτελούνται χωρίς την
τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων ή/και των σχετικών εγκρίσεων.

 

Kατατέθηκε η τροπολογία για την αξιολόγηση των Δ/Υ

Με την τροπολογία αποσαφηνίζεται εκ νέου ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης.

Καμία δυσμενή έννομη συνέπεια -μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα” δεν θα υπάρξει για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε στη βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του N. 4250/2014 θεσμοθετήθηκε και ισχύει η συγκριτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, με την οποία εισήχθησαν ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.

Ειδικότερα, με 9 -10 βαθμολογείται έως και το 25% των υπαλλήλων, με 7 – 8 έως και το 60% και με 1- 6 το 15%.

Με την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», γίνονται προσθήκες και βελτιώσεις στο πλαίσιο αξιολόγησης.

Με την τροπολογία αποσαφηνίζεται εκ νέου ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. Για το έτος 2014 η αξιολόγηση θα διενεργηθεί βάσει του νέου, πάγιου συστήματος που θα θεσπιστεί εντός των προσεχών μηνών.
Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται, επίσης, η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν προβεί στην αυτοαξιολόγηση.

Τέλος, οι προθεσμίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης επανακαθορίζονται ως εξής:

-Έως την 1η Σεπτεμβρίου εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών
-Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός 15 ημερών οι εισηγήσεις.
-Εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

Παρέµβαση του ΣτΠ για απαλλαγή από το ΕΕΤΗ∆Ε ακινήτου χαρακτηρισµένου ως αρχαίο µνηµείο

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, το ακίνητο απαλλάχθηκε από το Τέλος και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη το χρηµατικό ποσό που είχε ήδη καταβάλει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, πολίτης προσέφυγε στην Αρχή µε αίτηµα να απαλλαγεί ακίνητό του, το οποίο βρίσκεται στην παλαιά πόλη των Χανίων και αποτελεί αρχαίο µνηµείο, από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) του έτους 2011.

Σύµφωνα µε την αρµόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το συγκεκριµένο ακίνητο έχει χαρακτηρισθεί αυτοτελώς ως αρχαίο µνηµείο, καθώς διατηρεί αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία της όψιµης Βενετοκρατίας και της πρώιµης Τουρκοκρατίας.

Η νοµοθεσία προβλέπει ότι ως αρχαία µνηµεία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία προστατεύονται από τον νόµο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.
Επιπλέον, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων απαλλάσσονται από το ΕΕΤΗ∆Ε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε προς τη ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονοµικών ότι το εν λόγω ακίνητο είναι αρχαίο µνηµείο και ότι, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, δεν απαιτείται η έκδοση και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης.
Συνεπώς, δεν υφίσταται σχετικό ΦΕΚ για να προσκοµιστεί στην αρµόδια ∆ΟΥ, όπως προέβλεπε η σχετική εγκύκλιος ως προϋπόθεση για την απαλλαγή του ακίνητου από το ΕΕΤΗ∆Ε.
Επιπλέον, τόνισε ότι το ακίνητο πληροί σαφέστατα τις προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις απαλλαγής του από το ΕΕΤΗ∆Ε.

Το Υπουργείο Οικονοµικών αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΟΥ, το ακίνητο απαλλάχθηκε από το Τέλος και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη το χρηµατικό ποσό που είχε ήδη καταβάλει.

 

 

ΕΥΔΑΠ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι 3.000 ευρώ

ΕΥΔΑΠ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι 3.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, αποτελεί η έγκαιρη προσέλευση τους για το διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει η αναγκαστική είσπραξη των χρεών προς την ΕΥΔΑΠ, μέχρι ύψους 3.000 ευρώ έως τον Ιούνιο του 2015 «λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ, μετά την χρονική παράταση στο πρόγραμμα εκπτώσεων για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και υπερήλικες, αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων.

Συγκεκριμένα, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., παρατείνεται η προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης – βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – έως τον Ιούνιο του 2015 και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, αποτελεί η έγκαιρη προσέλευση τους για το διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.

Πηγή: http://www.lawnet.gr/news/eydap-anastoli-metron-anagkastikis-eispraxis-mexri-3000-euro-33166.html

Ειρ. Χανίων: Απαγόρευση παρακράτησης ποσού από λογαριασμό δανειολήπτριας

Δανειολήπτρια, με οφειλές σε έξι Τράπεζες που φτάνουν τα 112.060,87 ευρώ, κέρδισε περίοδο χάριτος δύο ετών, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο, η οικονομική της κατάσταση.

Για πρώτη φορά Δικαστήριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απαγορεύει στις πιστώτριες τράπεζες, προσωρινά για δύο έτη, την παρακράτηση από δανειολήπτη, κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού, που τηρεί σε αυτές και είναι προορισμένος, για την καταβολή μισθών από το ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δανειολήπτρια, δημοτική υπάλληλος με δύο παιδιά από τα Χανιά, με οφειλές σε έξι Τράπεζες που φτάνουν τα 112.060,87 ευρώ, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, κέρδισε περίοδο χάριτος δύο ετών, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο, η οικονομική της κατάσταση και αναλόγως αυτής,να μειωθεί ή αυξηθεί, το ύψος των μηνιαίων χρηματικών καταβολών.

Μοναδικό εισόδημα της δανειολήπτριας, είναι ο μισθός της, που φθάνει τα 1.200 ευρώ μηνιαίως, ενώ το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ το μήνα. Τα περιουσικά της στοιχεία είναι μια κατοικία 197,72 τ.μ., 4 αγροτεμάχια, ένα οικόπεδο, μια αποθήκη και ένα Ι.Χ. Αξίας 5.000 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια – δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο έτη, με την οποία το δικαστήριο:

1) Απαγορεύει την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά της δανειολήπτριας, αλλά και τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της

2) Απαγορεύει στις πιστώτριες καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτών, προσωρινά για δύο έτη, την παρακράτηση κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σε αυτές και είναι προορισμένος για την καταβολή μισθών από το Ελληνικό Δημόσιο

3) Καθορίζει, αφού έλαβε υπόψη τα εισοδήματα της δανειολήπτριας και το σύνολο των χρεών της, μηνιαία δόση 280 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες τράπεζες.

4) Επιτρέπει στην αιτούσα, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τους πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης για δύο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Συμπερασματικά,για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση σύμφωνη με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της δανειολήπτριας, καθορίζει μηνιαία δόση σύμφωνα ακριβώς με το ποσό που η ίδια είχε προτείνει .

Πηγή Lawnet.gr: http://www.lawnet.gr/news/eir-xanion-apagoreusi-parakratisis-posou-apo-logariasmo-daneioliptrias–33184.html

ΣτΠ: Καθυστέρηση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι δεν ενημερώνονται για τα αίτια των καθυστερήσεων και τον ακριβή χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι κάθε χρόνο δέχεται σωρεία αναφορών για την μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ, τέως ΤΕΑΥΕΚ). Οι καθυστερήσεις αυτές που μπορεί να υπερβούν ακόμη και τα δύο έτη, ξεπερνούν κάθε εύλογο χρόνο αναμονής.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι δεν ενημερώνονται για τα αίτια των καθυστερήσεων και τον ακριβή χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους. Ως αποτέλεσμα, αφενός οι αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών ταλαιπωρούνται, αναμένοντας επί μακρόν την απάντηση της Διοίκησης, αφετέρου κινδυνεύουν να απωλέσουν ώριμα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος απεύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στο πόρισμα διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας την από 01.01.2013 ένταξη του τέως ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΚ στο ΕΤΕΑ.

Μεταξύ άλλων πρότεινε:

α) Τη δημιουργία μιας επιλεγμένης ομάδας εργασίας αποτελούμενης από έμπειρο προσωπικό, που θα καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα το συντομότερο δυνατόν τα εκκρεμή δεδομένα των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Οργανισμού από προηγούμενα χρόνια – κυρίως πριν από το 2004.

β) Την αναδιοργάνωση του Ταμείου με τη μεταφορά προσωπικού από το ένα τμήμα σε ένα άλλο, αλλά και με τη στελέχωση από εργαζόμενους που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το Ταμείο, μεταφέροντας ενδεχομένως άλλες εμπειρίες και αποτελεσματικότερες πρακτικές.

γ) Την ουσιαστική αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, μέσω του ΕΤΕΑΜ, από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Το ΕΤΕΑΜ, που πλέον ανήκει στο ΕΤΕΑ, έχει online πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

δ) Την άμεση διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων για τα οποία δεν απαιτείται χρονοβόρος ή περίπλοκη διερεύνηση.