ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας απαρτίζονται από επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία, εξειδίκευση και είναι πάντοτε ενημερωμένοι για τις νομοθετικές εξελίξεις και αλλαγές και μπορούν να σας παρέχουν ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του εμπορικού δικαίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο γραφείο μας: σύσταση εταιρείας οπουδήποτε τύπου ( Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), κατοχύρωση εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό, τροποποίηση εταιρειών, λύση και εκκαθάριση εταιρειών. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την παροχή νομικής κάλυψης σε θέματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων, στην ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, των εταίρων. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη σε διαφορές μεταξύ εταίρων αλλά και εναντίον εταιρειών, την αξιόπιστη κατάρτιση συμβάσεων, την παροχή ασφαλών λύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις, τη διαδικασία πτωχεύσεως και τη διαδικασία εξυγίανσης.