ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας διαθέτουν έμπειρους δικηγόρους, οι οποίοι μπορούν να σας εκπροσωπήσουν επάξια ως παραστάτες δικηγόροι στην διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ο θεσμός αυτός εισήχθη στη χώρα μας με την ψήφιση του Ν.3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις» και πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση επίλυσης των διαφορών μεταξύ ιδιωτών, με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμφωνία και των δύο μερών.

Κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης παρίστανται τα αντίδικα μέρη με πληρεξούσιους δικηγόρους και ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος ορίζεται είτε από κοινού με συμφωνία των μερών είτε από τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τα δύο μέρη ξεχωριστά με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα πρέπει να είναι αμερόληπτος αλλά και εξειδικευμένος. Γι αυτό το λόγο η επιλογή του Διαμεσολαβητή είναι πολύ σημαντική, καθώς οι γνώσεις του και η προσέγγισή του σε ορισμένα ζητήματα βοηθούν πάρα πολύ την προώθηση της διαδικασίας. Να σημειωθεί ότι η παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων είναι υποχρεωτική και από τα δύο μέρη της διαμεσολάβησης.

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης με την πάροδο του χρόνου βρίσκει όλο και περισσότερο πρόσφορο έδαφος καθώς προσφέρει λύσεις με λιγότερο χρόνο και κόστος και με λιγότερη συναισθηματική πίεση, συγκριτικά με τη δικαστική οδό και σταδιακά θα συντελέσει στην αποσυμφόρηση δικαστηρίων έχοντας ως επακόλουθο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης.