ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε δικαστηριακό. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως στις έννομες σχέσεις και τυχόν διαφορές μεταξύ ιδιωτών.

Τα γραφεία μας σας παρέχουν υπεύθυνα νομική κάλυψη σε θέματα ακίνητης περιουσίας, (όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, μισθώσεις, πωλήσεις με επαναγορά), σε θέματα Κτηματολογίου καθώς επίσης και σε θέματα Κληρονομικού Δικαίου σχετικά με την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων. Με απόλυτη εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και εργατικότητα αντιμετωπίζονται υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (όπως ενδεικτικά αναφέρουμε διαζύγιο, διατροφή συζύγου και τέκνων, ρύθμιση ασκήσεως γονικής μέριμνας και επικοινωνίας με τέκνα, προσβολή και αναγνώριση πατρότητας) καθώς επίσης και θέματα αποζημιώσεων από κάθε αδικοπραξία επιλύονται άμεσα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη μας.